Zgłaszanie przeszkody lotniczej ULC

Informacja dotycząca zgłaszania przeszkód lotniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych z dnia 25 czerwca 2003 (Dz.U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.)

Posiadacz nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza, zgłasza Prezesowi i właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym informacje o przeszkodzie lotniczej.
W przypadku gdy osoba zgłaszająca nie jest posiadaczem nieruchomości na której znajduje się przeszkoda, proszę o dołączenie aktualnego upoważnienia od posiadacza

Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:

 • stałe lub tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające, określone w przepisach w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska,
 • obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na polskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego,
 • obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części trudno dostrzegalne
  z powietrza na tle otoczenia z powodu ich barwy, położenia lub konstrukcji oraz inne naziemne obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, zlokalizowane w strefach dolotu do lotniska i odlotu, szczególnie w terenie pagórkowatym i górskim, uznane przez Prezesa lub przez właściwy organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym za przeszkody lotnicze.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Informacje jakie powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

 • Określenie danych posiadacza przeszkody lotniczej, jego adres, numer telefonu, numer faksu,
 • Określenie rodzaju przeszkody lotniczej, w szczególności: komin, budynek, maszt,
 • Lokalizację przeszkody lotniczej, określoną nazwą miejscowości oraz za pomocą współrzędnych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska oraz do 1 sekundy poza otoczeniem lotniska,
 • Mapę w skali 1:50 000 lub 1:100 000 w przypadku przeszkody lotniczej poza otoczeniem lotniska i w skali 1:25 000 lub dokładniejszej w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska, z zaznaczeniem lokalizacji tej przeszkody,
 • Wysokość przeszkody lotniczej powyżej poziomu terenu, z dokładnością do trzech metrów poza otoczeniem lotniska oraz do pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do jednego metra poza otoczeniem lotniska i pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Opis oznakowania dziennego i nocnego,
 • Przewidywany termin ukończenia budowy przeszkody lotniczej o wysokości do 100 m powyżej poziomu terenu,
 • Przewidywane terminy osiągnięcia wysokości 100 m powyżej poziomu terenu i wysokości całkowitej, przy czym informacje te mogą być zgłaszane sukcesywnie,
 • Opis tymczasowego oznakowania przeszkodowego, jeżeli zostało ono zastosowane,
 • Potwierdzenie wykonania stałego oznakowania przeszkodowego.
KLIKNUJ TUTAJ ABY ZGŁOŚIĆ DO ULC PRZESZKODĘ LOTNICZĄ.

źródło:www.ulc.gov.pl

 

APS AVIATION Sp. z o.o

ul. Łąkowa 2, Kruszyniec

86-014 Sicienko, POLAND

NIP: 9671428132 REGON: 38366033700000 KRS: 0000790988

Mobile: +48 889 903 515 , +48 600 404 059

office@aps-avi.com.pl

 

 

KONTAKT

©2023 APS AVIATION Wszystkie prawa zastrzeżone

Search